Poradnia Monar w Krakowie


Poradnia Monar w Krakowie

Facebook

Poradnia jest czynna:

Poniedziałek 9.00-20.00

Wtorek 9.00-20.00

Środa 9.00-20.00

Czwartek 9.00-20.00

Piątek 9.00-17.00

Kontakt

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

Ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
E-mail: poradnia@monar.krakow.pl
Tel / Fax: +48 12 430 61 35
Nip: 676-242-92-13
Nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0193 9330

Jak nas znaleźć?

Poradnia zlokalizowana jest w centrum Krakowa, na krakowskim Kazimierzu. Dojazd zarówno tramwajami (6, 8, 10, 13, 18, 22, 52) i autobusami (184).
Ulica św. Katarzyny jest przecznicą od ulicy Krakowskiej.

Personel

Małgorzata Pawłowska, psycholog, specjalistka terapii uzależnień
Stanisław Żołądek, lekarz psychiatra
Katarzyna Krzykawska, pedagog, specjalistka terapii uzależnień
Rafał Wieczorek, instruktor terapii uzależnień
Maria Gadowska, psycholog, specjalistka terapii uzależnień
Paweł Potoniec, mgr filologii angielskiej, psychoterapeuta
Krzysztof Grabowski, prawnik
Bartosz Michalewski, historyk i pedagog, w trakcie kuru psychoterapii, pracownik środowiskowy, streetworker
Judyta Put, pedagog resojalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień, partyworkerka, pracownik środowiskowy
Ewelina Ćwiertnia, pedagog resojalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień, partyworkerka, pracownik środowiskowy
Klaudia Wojnicka, pedagog resojalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień, partyworkerka, pracownik środowiskowy
Kamila Ogrodniczek, pedagog resojalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień, partyworkerka, pracownik środowiskowy
Jagoda Wierzbicka, psycholog, streetworkerka, pracownik środowiskowy
Katarzyna Pszyk, studentka resocjalizacji, partyworkerka, pracownik środowiskowy
Marta Osmańska, pedagog, partyworkerka
Ewa Wymazała, pedagog resocjalizacji, wolontariuszka programu "Narkotyki - na gorącym uczynku", pracownik środowiskowy
Piotr Handzlik, pracownik środowiskowy
Ewa Dorawska, księgowa
Poradnią kieruje Grzegorz Wodowski, socjolog, specjalista terapii uzależnień.


Czym się zajmujemy?


W obszarze świadczeń zdrowotnych Poradnia zapewnia diagnostykę uzależnień, prowadzi poradnictwo dotyczące problematyki narkomanii, terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultacje psychiatryczne.

Więcej informacji

Poradnictwo i diagnostyka. W Poradni dochodzi zazwyczaj do pierwszego kontaktu osoby uzależnionej z terapeutą. Na początku są to spotkania diagnostyczne, które mają wprowadzić terapeutę w świat problemów pacjenta i umożliwić wybranie najlepszej dla niego strategii pomocy lub opcji terapeutycznej. Porady udzielane są zarówno osobom z problemem narkotykowym, jak i tym którzy szukają pomocy dla swoich bliskich. Dlatego porady terapeutyczne przyjmują różnorodny charakter: rozmowy informacyjnej, interwencji kryzysowej lub też związane są z budowaniem wsparcia czy też motywacji do podjęcia adekwatnej formy leczenia.

Skierowania do innych placówek. W zależności od potrzeb i możliwości pacjentów – placówka kieruje do oddziałów detoksykacji, ośrodków leczenia substytucyjnego, stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych i innych placówek.

Sesje psychoterapii indywidualnej. Podbudowane już określonym planem terapii, sesje te związane są z pogłębioną pracą z pacjentem. Czasem są one uzupełnieniem do terapii grupowej. Pacjent ma nauczyć się lepiej rozpoznawać swoje zasoby, uczyć się jak je wykorzystywać, identyfikować powody swoich wyborów i zachowań. Wraz z terapeutą poszukuje dla siebie najlepszych sposobów rozwiązania trudnych sytuacji, bez uciekania się do stosowania narkotyków bądź znacząco ograniczając ich konsumpcję.

Konsultacje psychiatryczne. Konsultacje te mają głównie miejsce w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia farmakologicznego w przebiegu terapii. Również wtedy, gdy zdaniem terapeuty, diagnoza psychiatryczna jest wskazana przy wyborze najwłaściwszej strategii dalszego leczenia pacjenta.

Grupy psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych. W Poradni prowadzone są grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków. Cykl regularnych spotkań w grupach liczących od kilku do kilkunastu osób, które mają podobne problemy z narkotykami, stwarza okazję do przyjrzenia się swoim zachowaniom w szerszej perspektywie, poprzez dzielenie się doświadczeniem z grupą i korzystaniem z doświadczeń innych jej uczestników. Daje także możliwość poznania wzorców swojego zachowania oraz dostarcza szereg pozytywnych przeżyć w relacjach z innymi; następuje rozwój umiejętności społecznych.

Terapia osób leczonych przy wsparciu farmakologicznym. Przeznaczona jest dla osób uzależnionych od opiatów (heroina), będących pod opieką lekarza psychiatry. Stwarza możliwość rozwiązywania trudności napotykanych w życiu codziennym – od kryzysu osobistego po kłopoty związane ze znalezieniem pracy i realizację planu terapii mającego na celu wzbudzenie poczucia własnej wartości, podkreślenie mocnych cech i umiejętności, utrzymanie kontroli nad własnym życiem, dążenie do utrzymania abstynencji oraz aktywnego rozwoju własnego.

Psychoterapia i edukacja dla współuzależnionych. Potrzeba prowadzenia komplementarnej pomocy członkom rodzin osób uzależnionych wynika z destrukcyjnego wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. Prowadzone w placówce działania (psychoterapia, edukacja, interwencje kryzysowe) realizowane są przy użyciu metod pracy indywidualnej i grupowej. Ich efektami jest m.in. nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wzrost wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i własnej roli. Pozwala to bardziej adekwatnie reagować na problemy i radzić sobie ze współuzależnieniem, w którym dominuje nadmierna odpowiedzialność za chorobę dziecka lub partnera.

Telefon zaufania. Codziennie, w godzinach pracy Poradni funkcjonuje numer telefonu (12 430-61-35) dla osób z problemem narkotykowym oraz jako infolinia dotycząca tematów pośrednio związanych z używaniem narkotyków (np. HIV/AIDS).

Programy


DROP-IN

Drop-in to serwis dla osób używających narkotyków w sposób problemowy lub od nich uzależnionych. To miejsce dziennego przebywania, które oferuje szeroki zakres działań socjalnych i edukacyjnych. Drop-in jest wyodrębnionym projektem prowadzonym w lokalu, który jest odpowiednio do tego przystosowany.

Więcej informacji

LIVE PROGRAM

Live program to zajęcia profilaktyczne obejmujące tematykę substancji psychoaktywnych oraz ryzyka związanego z ich używaniem wśród adolescentów. Skierowany jest do młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz świetlicach środowiskowych.

Więcej informacji

LIVE PROGRAM poprzez promocję zdrowego stylu życia program realizuje cel, jakim jest redukcja ryzykownych zachowań podejmowanych przez młodzież związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W jego ramach realizowane są zajęcia warsztatowe obejmujące trening umiejętności psychospołecznych, a także zajęcia socjoterapeutyczne. Ponadto przewidziane są konsultacje indywidualne dla rodziców i wychowawców oraz dla osób, które w sposób ryzykowny używają narkotyków. 

Stosujemy nowoczesne metody oddziaływań profilaktycznych bazujące głównie na pracy warsztatowej, która wyzwala aktywność i potencjał młodzieży.

Zajęcia trwają 2 godziny i obejmują trening umiejętności psychospołecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Zamiast pogadanek i wykładów proponujemy metody problemowe (tzw. burza mózgów, dyskusja)  oraz metody eksponujące (drama). Pozwalają one skuteczniejsze dostarczanie rzetelnej wiedzy, jak również na kształtowanie umiejętności społecznych.

Poprzez promocję zdrowego stylu życia program realizuje cel, jakim jest redukcja ryzykownych zachowań podejmowanych przez młodzież związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Zajęcia prowadzone są przez młode osoby, pracujące zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi, które używają substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy do współpracy placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe i inne jednostki zajmujące się pracą z młodzieżą.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie. Prowadzone są przez pedagożki Kamilę Ogrodniczek i Klaudię Wojnicką. Prosimy o kontakt pod numer telefonu 12 430-61-35, bądź adres mailowy: kajdiaa@gmail.com

CANDIS

Program terapeutyczny skierowany do osób używających marihuany (lub innych przetworów konopi) w sposób problemowy. Składa się na niego 10 spotkań indywidualnych, których celem jest zaprzestanie lub ograniczenie używania tych substancji. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer stacjonarnych Poradni lub bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia: 660 405 737 (Ewelina Ćwiertnia).

Czyste Bity

Projekt profilaktyczno-edukacyjny CZYSTE BITY jest skierowany do młodych ludzi – uczestników imprez muzycznych.
Ma ograniczać negatywne skutki okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.

czystebity@monar.krakow.pl
www.facebook.com/czystebity

Nowe substancje psychoaktywne

Internet i nowe substancje psychoaktywne radykalnie zmieniły w ostatnich latach rynek narkotykowy. Poradnia MONAR w Krakowie bierze udział w międzynarodowym projekcie mającym na celu badanie tych zmian i ich wpływ na użytkowników narkotyków.
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Civil Justice

http://www.monar.krakow.pl/nowesubstancje
http://www.npsineurope.eu/

FRED GOES NET

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków. FRED GOES NET to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma jest atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych.

http://fredgoesnet.pl/


FRED GOES NET - Wprowadzenie

Z poniższego filmu dowiecie się, jak uzyskać informacje na temat zasad naboru do programu, czym FRED GOES NET jest w praktyce i na ile może być pomocny w oddziaływaniach wobec młodzieży.

Zobacz

Narkotyki na gorącym uczynku

„Narkotyki – na gorącym uczynku” to program pomocy prawnej i psychologicznej dla osób, które w związku z używaniem narkotyków weszły w konflikt z prawem. Konsultacje prowadzone są wybrane dni tygodnia w poradni przy św. Katarzyny w Krakowie.
Postawiono Ci zarzuty? Toczone jest wobec ciebie lub twoich bliskich śledztwo? Dostałeś wyrok? Zadzwoń do nas i umów się na wizytę (12 430-61-35)

Do końca roku 2016 jest możliwość uzyskania porady prawnej przez Internet. Jeżeli chcesz się umówić na poradę prawna przez Internet zadzwoń pod numer telefonu: 574 190 856.

Więcej informacji - Facebook
Skype: krzysztof.grabowski18


Materiały informacyjne

Profilaktyka selektywnaCzytaj
Pobierz .pdf

Co już wiesz o narkotykach?Czytaj
Pobierz .pdf

Na gorącym uczynkuCzytaj
Pobierz .pdf

Nowe Substancje PsychoaktywneCzytaj
Pobierz .pdf

Jak przetrwać imprezęCzytaj
Pobierz .pdf

Przewodnik po leczeniuCzytaj
Pobierz .pdf


Studia podyplomowe w Instytucie Pedagogiki UJDowiedz się więcejngo.krakow.plmz.gov.plPoradnia udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w oparciu o umowę z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa.

Poradnia prowadzi serwis redukcji szkód DROP-IN KRAKOWSKA 19, działanie z zakresu redukcji szkód w oparciu o dofinansowanie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz w oparciu o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

DROP-IN KRAKOWSKA 19 wspierany jest również finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

Wraz z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL prowadzimy program profilaktyki selektywnej FRED GOES NET. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa.

Poradnia prowadzi program pomocy prawnej i psychologicznej NARKOTYKI – NA GORĄCYM UCZYNKU dofinansowywany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przy wsparciu finansowym z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa prowadzimy projekt CZYSTE BITY.

LIVE PROGRAM to projekt prowadzony dzięki finansowaniu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Poradnia przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt: "DROP-IN Krakowska 19: Poprawa bazy lokalowej programu redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych - 2017".

Poradnia przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt: Poradnia MONAR ul. Św. Katarzyny 3: Poprawa bazy lokalowej poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień – 2017”

CANDIS to program terapeutyczny prowadzony dzięki finansowaniu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.